Ακολουθούν αναλύσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά της μαστίχας και του Μαστιχελαίου που προέρχονται από την ΕΜΧ.

Chios Gum Mastic – Chios Mastiha is the air-dried, resinous exudation from P. Lentiscus L. (Fam. Anacardiaceae), a shrub of small evergreen tree that is native to the Mediterranean region and principally cultivated on the Greek island of Chios. Gum Mastic is 100% natural product of certified origin and does not contain any harmful substance or any additives, which could have damaging effects for the consumer.